bestuur.jpg

Van de bestuurstafel oktober 2022

De zeilen zijn weer voor een half jaar gestreken. In de komende dagen gaat de boot de kant op en kan de klussenlijst opgepakt worden. Bij de Watergeuzen wordt druk gehellingd. Onder toezicht van de havencommissarissen wordt goed gelet op de veiligheid. Het hellingen van de boten is niet zonder risico en we willen absoluut geen ongelukken. In dat kader zijn we weer gestart met het opnieuw inventariseren van de risico’s op de havens. En dat die er zijn bleek bij mij aan boord. Bij het op de kant stappen vanaf de boot bleek de steiger in Hoorn spekglad. Gevolg: een ritje naar de huisartsenpost. In Vinkeveen en op de Diemerzeedijk hebben we om gladheid te voorkomen gekozen voor kunststof steigers. In Durgerdam is dat vanwege de ligging in natuurgebied niet gewenst. Iedereen daar moet dus zijn eigen steiger schrobben.

In Durgerdam is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren. De planning van de gemeente is om dat in het eerste kwartaal van 2023 te doen. Hulde!!!!!! Ik ben al 40 jaar geleden begonnen om dat voor elkaar te krijgen. Zoals het er nu naar uitziet zijn er voor de dijkversterking in de komende 10 jaar geen activiteiten in de haven te verwachten. Wel is er een plan om de beschoeiing te vernieuwen.

Helaas heeft Gijs van Noort wegens drukke werkzaamheden zijn plek in het bestuur opgegeven. Heel jammer want Gijs was een belangrijke steunpilaar en vooral belangrijk als schakel naar de communicatie-commissie.

Ik wil Gijs bedanken voor zijn inzet. Dat betekent dat we versterking in het bestuur zoeken. In de vorige Geus heb ik daarvoor al een oproep gedaan. Helaas, we hebben 220 leden maar niemand heeft aangegeven een beetje van zijn tijd aan de vereniging te willen besteden. Ik doe dus nogmaals een beroep op jullie. Wil je weten wat het werk inhoudt en of het wat voor jou is, bel me dan (0640997224).

Als bestuur zijn we veel bezig met de dagelijkse gang van zaken in de vereniging, maar hoe ziet de toekomst van de vereniging eruit? Wij hebben onze ideeën daarover vastgelegd in een concept meerjarenplan 2023-2028. Ik nodig iedereen uit hierop te reageren. Geef aan wat je goed vindt, wat er ontbreekt, wat eruit moet. Schroom niet om dat te laten weten. Dan kan door te mailen aan het bestuur of via de website, waar een speciale pagina opgenomen is voor het plan.

Of gewoon door het te vertellen. Dat kan natuurlijk ook op zondag 27 november bij de sluiting van het seizoen. Ik hoop op veel reacties. Na ontvangst en verwerking van de reacties zullen we een nieuw conceptplan opstellen en dit in de ALV aan de leden voorleggen, met de intentie om het dan vast te stellen.

Peter Weesendorp

   

peter.jpg
Doel van de vereniging - in het kort

De Watersportvereniging  'De Watergeuzen' heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de watersport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 a)   het behartigen van de leden op het gebied van de watersport;
 b)   het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden en de samenhang van de vereniging;
 c)   het beschikbaar stellen en beheren van faciliteiten ten behoeve van de leden;
 d)   het organiseren van activiteiten en evenementen;
 e)   het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel trachten te bereiken;
 f)    alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en aspirant-leden. Alleen de gewone leden en ereleden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Haven Amsterdam

Haven Vinkeveen

Haven Durgerdam

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Laatste Nieuws

Search